***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu – Milliyet

09.09.2022 18:49

***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Data Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ilişik Olduğu Finansal Tablo Yılı / Süreci 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer edinen etkinlik alanları içinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan etkinlik içeriyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan ayrıcalık bulunuyor mu? HAYIR
3) Firmanın Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,03
4) Firmanın Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 17.115.690
5) Firmanın Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 599.319.238

1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Detayları
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1’de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri içinde Standart madde 1.1’de sayılan faaliyetlerden herhangi önde gelen şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Firmanın hakim ortak olarak %50’den fazlasına haiz olduğu bağlı ortaklıklarından (var ise) minimum birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1’de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Detayları
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Firmanın hisse grupları içinde yada var ise intifa senetlerinde kar oranı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
2) Firmanın hisse grupları içinde yada var ise intifa senetlerinde tasfiye oranı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Alkollü içki/besin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilmiş ve “Kazanç” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilmiş ve “Kazanç” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilmiş ve “Kazanç” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilmiş ve “Kazanç” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü çalışmalarından elde edilmiş ve “Kazanç” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama çalışmalarından elde edilmiş ve “Kazanç” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, gezim sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon çalışmalarından elde edilmiş ve “Kazanç” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 0

B) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Esas Faaliyetlerden Öteki Gelirler 3.865.162
2) Finansman Gelirleri 163.640
3) Finans Sektörü Faaliyetleri Kazancı 0
4) Yatırım Çalışmalarından Gelirler 1.242.622
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0
TOPLAM 5.271.424

C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin bir tek B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almıştır.)
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilmiş gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Satın alan peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Mevzusu kalmayan karşılıklar 2.707.771
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0
14) Dava gelirleri 0
15) Katılım Finans İlkelerine uygun etkinlik gösteren şirketlerden elde edilmiş temettü gelirleri 0
16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmemiş sadece Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan öteki gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.157.391
TOPLAM 3.865.162

Yukarıdaki 16 numaralı madde için izahat Öteki Olağan Gelir ve Karlar 773.359 TL, Öteki Olağandışı Gelir ve Karlar 384.032 TL

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kazanç 4.047.243.175
2) Esas Faaliyetlerden Öteki Gelirler 3.865.162
3) Finansman Gelirleri 163.640
4) Yatırım Çalışmalarından Gelirler 1.242.622
5) Finans Sektörü Faaliyetleri Kazancı 0
6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0
TOPLAM 4.052.514.599

4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 75.484.523
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 16.661.400
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 454.290
4) Finans Sektörü Çalışmalarından Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0
TOPLAM 92.600.213

F) YUKARIDAKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ARASINDA, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 0
3) Vadesiz mevduat hesapları 66.611.794
4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0
5) Katılım Finans İlkelerine uygun etkinlik gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 0
6) Kredi kartı alacakları 8.872.729
7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmemiş sadece Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan öteki varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 75.484.523

Yukarıdaki 7 numaralı madde için izahat

G) TOPLAM VARLIKLAR TUTARI (TL)
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
Toplam Varlıklar 3.215.061.587

5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.652.671
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Finans Sektörü Çalışmalarından Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Öteki Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 559.954.682
TOPLAM 610.607.353

I) YUKARIDAKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ARASINDA FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI TUTAR
TL
2022 / 6 Aylık
Konsolide
1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 11.088.578
2) Katılım bankalarından alınmış krediler 0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmemiş sadece Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan öteki borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 199.537
TOPLAM 11.288.115

Yukarıdaki 4 numaralı madde için izahat İlişkili olmayan taraflara öteki borçlar 199.537 TL

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062179

BIST

GÜNCEL HABERLER

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
Bebek Bakıcısı
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu seo paket casibom