Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak – Memurlar.Net

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına bakılırsa 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişim Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer edinen ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına bakılırsa yazılı ve/yada sözlü imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek suretiyle 19 sözleşmeli personel alınacaktır.
– Ortaöğretim Kurumlarınm Metal Teknolojisi (Çelik Konstrüksiyon, Isıl İşlem, Kaynakçılık, Metal Doğrama, Sac işleri) yada Metalürji Teknolojisi alanlarından birinden mezun olmak.

– 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üstü puan almış olmak.

– ilgili alanda minimum 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalmış olduğu kurumdan vazife belgesi alınacak.)

– Vardiyalı emek harcama düzenine uyum göstermek.

– Askerliğini yapmış yada muaf olmak.

– Son müracaat zamanı itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

– Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde vazife yapmış olacaktır.

– Ortaöğretim Kurumlarınm herhangi bir alanından mezun olmak.

– Psikoteknik Belgesine haiz olmak.

– SRC-2, SRC-4 Belgelerine haiz olmak.

– Minimum 10 yıl fiilen “makam şoförü” olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü) – Minimum B sınıfı sürücü belgesine haiz olmak.

– Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

– 2020 Yılı Kamu Çalışanı Seçme Sınavından (KPSS P94) minimum 60 puan almış olmak.

– Ortaöğretim Kurumlarınm herhangi bir alanından mezun olmak.

– Psikoteknik Belgesine haiz olmak.

– SRC-2, SRC-4 Belgelerine haiz olmak.

– İş Makinası Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) sahibi olmak.

– Güvenli Sürüş Sertifikası (Defansif Of Road Antisikid) sahibi olmak.

– Minimum 2 yıl fiilen “Sürücü” olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

– Minimum C sınıfı sürücü belgesine haiz olmak

– Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

– 2020 Yılı Kamu Çalışanı Seçme Sınavından (KPSS P94) minimum 60 puan almış olmak.

– Yükseköğretim Kuramlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

– Son müracaat zamanı itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

– Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

– Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak.

– Adam 170 santimetre, Hanım 160 santimetre’den kısa olmamak,

– Korama ve Güvenlik Çalışanı için görevini sürekli yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sıhhat beyanı (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)_________

– Yükseköğretim Kuramlarının herhangi lisans programından mezun olmak.

– Son müracaat zamanı itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

– Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

– Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız hususi güvenlik görevlisi kimlik kartına haiz olmak.

– 170 santimetre’den kısa olmamak.,

– Korama ve Güvenlik Çalışanı için görevini sürekli yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sıhhat beyanı (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)_________

– Ortaöğretim Kuramlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

– Elektrik Güçlü Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Emek verme İzin Belgesine (EKAT) haiz olmak,

– Güçlü akım işlerinde minimum 3 yıl tecrübesi bulunduğunu belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü) – Arazi şartlarında çalışmaya elverişli olmak,

– Sıhhat problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan almış olduğu sıhhat rapora ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

– Son müracaat zamanı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki hususi şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer edinen pozisyonlardan yalnız birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) Adam adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebi ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme periyodu içinde Cumhurbaşkanlığı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ek olarak aranan nitelikler kısmındaki hususi şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu duyuru kodunda aranan tahsil şartına uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- ilanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki hususi şartların duyuru talihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonrasında atamaya hak kazanan aslolan ve yedek adayların adları ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.sivas.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının “http://personel.sivas.edu.tr” web adresinde duyuru edilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği yada beyanda bulunmuş olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve yönetim tarafınca kendilerine bir karşılık ödenmiş ise bu karşılık yasal faizi ile beraber tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gün içinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına müracaat formu ve istenilen öteki belgeler ile beraber ŞAHSEN yapılacaktır. Müracaat yada atanma için istenilen belgeleri noksan teslim eden, geç başvuruda bulunan yada nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Posta, Fax yada elektronik posta (e-mail) yolu meydana getirilen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet zamanı ilkin olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum zamanı büyük olan adaya öncelik tanınır.

. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar aslolan ve yedek olarak duyuru edilecektir. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olacağından adaylara ek olarak tebligat yapılmayacaktır.

10- Aslolan olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırayla çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun pozitif olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;*

a) 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer edinen şartları taşımak,

b) Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.

c) Erkeklerde 170 santimetre, hanımlarda 160 santimetre’den kısa boylu olmamak. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına bakılırsa; 10 kilogram’dan fazla, 15 kilogram’dan daha azca olmamak. (Mesela;180 santimetre uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten azca olmaması gerekmektedir.)

NOT: Adayların ücretleri Gömü ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve Sıra No: 4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan azca olanlara bakılırsa belirlenecek olan sayılara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonrasında net ücretler belirlenecektir.

İSTENEN BELGELER

. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu imtihan netice belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı yada Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı imtihan netice belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı yada Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu imtihan netice belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı yada Fotokopisi).

. Özgeçmiş (CV)

. Mezuniyet belgesi Örneği (e-Devlet sistemi üstünden alınan karekodlu belge)

. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

. İş Müracaat Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)

. Askerlik durum belgesi (adam adaylar için)

. Aranan niteliklerde istenilen hususi şarta ilişkin sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü yada hizmetin geçmiş olduğu yerden alınacak onaylı belge)

. Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üstünden alınan belge)

. 2 tane güncel vesikalık fotoğraf (atamaya hak kazanan adaylar için)

. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan hususi güvenlik kimlik kartının aslı yada aslı gibidir onaylı fotokopisi. (Hususi güvenlik kimlik kartına haiz olmak.) (Hususi güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren minimum 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan Boy ve kilo ölçümünü gösteren aile hekiminden yada kamu hastanelerinden alınmış rapor.

8912/1-1

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
Ne Demek - Bursa son dakika - Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular - Paket Arıtma - Gebze implant diş - Kulis haber -
sesli sohbet elektronik sigara cam
Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları - Omegla - Görüntülü Sohbet - Kaynak Otomasyon Sistemleri -
deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort